Home Guard,โครงการฝึกอาสาสมัครตำรวจบ้าน,แจ้งเหตุ

เกี่ยวกับ Homeguard


page_login_logo

 

 

logo1429691442-tcsd-oโล่เขน

 

 

 

Home Guard เกิดจากแนวคิดการป้องกันชุมชน ที่ใช้ Concept People as a Sensor ที่ จัดเตรียมโดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับ บริการประชาชน ผ่าน Smartphone ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้สะดวกรวดเร็ว บริการประชาชนด้วย Location Base Service ที่แสดงสถานีตำรวจ ที่ไกล้ที่สุด อัตโนมัติ สามารถใช้เป็นระบบรับแจ้งเหตุ เบาะแส ออนไลน์ เข้า ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ถึง ระดับสถานีตำรวจ และ เป็นระบบวิทยุสื่อสารผ่าน Smartphone ที่ ใช้ในกิจการเพื่อสังคมได้

ระบบ Home Guard เป็นระบบที่ดำเนินการโดย 
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ปอท

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มุ่งเน้น การอำนวยความยุติธรรม ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและบริการประชาชน อย่างมีมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย มั่นคง แก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติ

พันธกิจ (MISSION)
1. ถวายการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์
2. ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
3. รับแจ้งเบาะแสจากประชาชน ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนรวบรวมสภาพปัญหา เพื่อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
4. อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม
5. รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
6. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ตลอดจนประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ
7. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

อำนาจหน้าที่
มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี สืบสวนสอบสวน ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
กองกำกับการ 1 : การกระทำผิดที่มุ่งต่อระบบคอมพิวเตอร์เป็นเป้าหมาย
กองกำกับการ 2 : การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำผิด
กองกำกับการ 3 : การนำเข้าเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ สู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิด
กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี : ปฏิบัติการโต้ตอบในเชิงรุกโดยฉับพลันทางอินเตอร์เน็ต และสนับสนุนคดีเทคโนโลยี

ข้อมูลทางเทคนิค

  • ใช้งานผ่าน Smartphone ระบบ Android 4.0.3  และ iOS 7 ขึ้นมา
  • ยืนยันตัวบุคคลผู้ใช้งาน ผ่าน หมายเลขโทรศัพท์ และ หมายเลขประจำตัวประชาชน
  • เป็นระบบวิทยุสื่อสาร และ ระบบ Chat
  • มีระบบสำหรับ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ข่าวสารข้อมูล
  • เข้าถึงประชาชนได้สะดวกรวดเร็ว บริการประชาชนด้วย Location Base Service ที่แสดงสถานีตำรวจ ที่ไกล้ที่สุด อัตโนมัติ
  • ยืนยันตัวบุคคลด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ ระบุเลขบัตรประชาชน ป้องกันการแจ้งข้อมูลไม่เหมาะสม
  • ผู้ใช้งานมีระบบ Block การติดต่อจากผู้อื่น